Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

19 phương pháp chứng minh bài toán bất đẳng thức

Để chứng minh bài toán bất đẳng thức chúng ta có thể áp dụng một hoặc nhiều phương pháp trong 19 phương pháp chứng minh BĐT dưới đây. – Phương pháp 1 : Dùng định nghĩa – Phương pháp 2 : Dùng phép biến đổi tương đương – Phương pháp 3: Dùng bất đẳng thức […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán