Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số quyển truyện của thư viện trường – Toán nâng cao tiểu học

Bài toán: Đầu năm học trường Tiểu học A được cấp một số quyển truyện và đã phát cho các khối lớp mượn. Khối lớp Năm mượn 1/3 số quyển truyện và thêm 24 quyển. Khối lớp 4 mượn 1/3 số quyển truyện và thêm 8 quyển. Khối lớp Ba mượn số quyển truyện bằng […]

Giải bài toán tìm số bóng đèn mỗi loại – Toán nâng cao lớp 5

Bài toán: Anh An mua hai loại bóng đèn hết 62000 đồng. Loại nhỏ giá 5000/bóng, loại lớn giá 8000 đồng/bóng. Nếu đổi số bóng loại nhỏ thành loại lớn và đổi số bóng loại lớn thành loại nhỏ thì phải trả thêm 6000 đồng. Hỏi anh An đã mua mấy bóng đèn mỗi loại?

Baitoan.com © 2008 Bài Toán