Toán lớp 4

Tìm 6 phân số tối giản ở giữa 2 phân số 1/5 và 3/8

02/03/2022 13:00 193

Bài toán: Tìm 6 phân số tối giản ở giữa 2 phân số 1/5 và 3/8. Giải: Quy đồng 2 phân số 1/5 và 3/8 ta được: 8/40 và 15/40; Vậy 6 phân số tối giản ở giữa 2 phân số trên là: 9/40;  1/4;  11/40;   3/10;   13/40;   7/20

Bài toán: Tìm số gạo mỗi kho

01/03/2022 09:00 189

Bài toán: Hai kho gạo có 150 tấn. Biết 3 lần của kho A thì bằng 2 lần của kho B. Tìm số gạo mỗi kho. Giải: Đây là dạng toán tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số (lớp 4,5). 3 lần số thóc kho A bằng 2 lần kho B […]

Giải bài toán tìm số nâng cao lớp 4

10/01/2022 09:00 269

Bài toán: Một số vừa chia hết cho 6 vừa chia hết cho 8. Thương số đó chia cho 6 lớn hơn thương số đó cho 8 là 4 đơn vị. Tìm số đó ? Giải: Tỉ số thương hai phép chia là: 6:8=3/4 Thương chia 6 là: 4 : (4 – 3) x 4 […]

Giải bài toán tích riêng thẳng cột lớp 4

30/12/2021 09:00 252

Bài toán: Một bạn nhân một số với 12, nhưng do đặt tính hai tích riêng thẳng cột với nhau nên kết quả giảm đi 13005 đơn vị. hỏi bạn đã nhân số nào với 12? Giải: Khi đặt tích riêng thẳng cột là đã nhân số đó lần lượt với 2 và 1 rồi […]

Giải bài toán tính bằng cách thuận tiện nâng cao lớp 4

29/10/2021 09:00 472

Bài toán: Tính bằng cách thuận tiện nhất $ \displaystyle A=1+2-3-4+5+6-7-8+…+21+22$ Giải: $ \displaystyle A=1+2-3-4+5+6-7-8+…+21+22$ (có tất cả 22 số) $ \displaystyle A=1+2+(5-3)+(6-4)+(9-7)+(10-8)+…+(22-20)$ (có tất cả 10 cặp có dấu ngoặc đơn) $ \displaystyle A=3+2+2+2+2+…+2$ (có tất cả 10 số 2) $ \displaystyle A=3+2\times 10$ $ \displaystyle A=3+20=23$

Giải bài toán tìm X nâng cao lớp 4

28/10/2021 20:13 474

Bài toán 1: Tìm $x$ biết $ \displaystyle 50-x+40=30$ Giải: $ \displaystyle 50-x+40=30$ $ \displaystyle 50+40-x=30$ $ \displaystyle 90-x=30$ $ \displaystyle x=90-30$ $ \displaystyle x=60$ Bài toán 2: Tìm $x$ biết $ \displaystyle 12-34+x=56$ Giải: $ \displaystyle 12-34+x=56$ $ \displaystyle 12+x-34=56$ $ \displaystyle 12+x=56+34$ $ \displaystyle 12+x=90$ $ \displaystyle x=90-12$ $ \displaystyle x=78$

Bài toán tìm số bị chia và thương

15/10/2021 09:27 525

Bài toán: Tìm số bị chia và thương của một phép chia có dư mà số bị chia là 6784, các số dư lần lượt là 21, 11 và cuối cùng là 22. Giải: Số bị chia có bốn chữ số, phép chia có ba lần số dư nên số chia là số có hai […]

Kim giờ và kim phút gặp nhau bao nhiêu lần?

09/10/2021 10:24 540

Bài toán: Bây giờ là 6 giờ sáng. Hỏi đến 6 giờ tối cùng ngày kim giờ và kim phút gặp nhau mấy lần? Lời giải: Ta thấy: Trong 1 giờ kim phút quay được 1 vòng đồng hồ thì kim giờ quay được 1/12 vòng đồng hồ. Như vậy trong 1 giờ kim phút […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề