Toán lớp 9

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1

27/04/2022 11:00 68

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1 Giải: Khảo sát hàm số y = -3x + 1 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -3<0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -3x + 1 y = -3x + 1. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1

27/04/2022 09:00 66

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1 Giải: Khảo sát hàm số y = 3x + 1 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 3>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 1 y = 3x + 1. x […]

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5

26/04/2022 19:00 69

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 5 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 5 y = -x + 5. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 5

26/04/2022 17:00 63

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 5 Giải: Khảo sát hàm số y = x + 5 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = x + 5 y = x + 5. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 4

26/04/2022 15:00 67

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 4 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 4 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 4 y = -x + 4. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 4

26/04/2022 13:00 66

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 4 Giải: Khảo sát hàm số y = x + 4 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = x + 4 y = x + 4. x […]

Khảo sát, vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2

26/04/2022 11:00 68

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2 Giải: Khảo sát hàm số y = -x + 2 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= -1>0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 2 y = -x + 2. x […]

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 2

26/04/2022 09:00 63

Bài toán: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x + 2 Giải: Khảo sát hàm số y = x + 2 Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ $ a= 1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Vẽ đồ thị hàm số y = x + 2 y = x + 2. x […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề