Toán lớp 6

Bài toán so sánh tổng dãy số với 1

13/04/2021 10:17 49

Bài toán: So sánh B với 1 biết: Giải: Ta có: ⇒   (1)   (2)   (2) Cộng 2 về của (1), (2) và 3 ta được: Vậy B > 1.

Bài toán Tìm số tự nhiên X lũy thừa nâng cao lớp 6

10/04/2021 09:43 44

Bài toán: Tìm số tự nhiên biết và đều là lũy thừa của . Giải: +) (không thỏa mãn) +) (thỏa mãn) +) suy ra . Đặt ; (với ) ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ . Vậy là giá trị cần tìm.

Giải bài toán Bội chung lớp 6 – Tìm số sách

28/02/2021 22:04 35

Bài toán: Lớp 6A quyên góp được một số sách để tặng các bạn học sinh ở trên vùng cao. Biết rằng nếu chia số sách đó thành từng thùng 10 cuốn, 12 cuốn hoặc 15 cuốn thì vừa đủ. Và số lượng sách nằm trong khoảng từ 200 đến 300 cuốn. Tìm số sách? […]

Tìm số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54?

22/04/2020 18:59 35

Bài toán: Tìm số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54? Đây là dạng toán cơ bản trong chương trình số học 6. Các số chia hết cho số a thì là bội của số a. Số b chia hết cho những số nào thì các số đó là ước của b. […]

Giải bài toán tìm số tự nhiên – Toán nâng cao lớp 6

29/03/2020 10:17 27

Bài toán: Tìm số tự nhiên a biết a là số nhỏ nhất chia cho 9 dư 3, chia cho 27 dư 12, chia cho 41 dư 27. Giải: Ta có: a : 9 dư 3 => a – 3 chia hết cho 9 => a + 96 chia hết cho 9 a : 27 […]

Bài toán tìm số học sinh khi – Số học 6

22/12/2018 21:05 31

Bài toán: Học sinh của 1 trường khi xếp hàng 10 thì thừa 5 người, khi xếp hàng 8 thì thiếu 3 người, khi xếp hàng 9 dư 6 người. Tìm số học sinh. Xem đáp án (click): Gợi ý giải: Gọi X là số cần tìm. X: 10 dư 5 vậy tận cùng là […]

Chứng minh A=2^2+2^4+2^6+…+2^18+2^20 có chữ số tận cùng là 0

14/12/2018 08:39 30

Bài toán: chứng minh  có chữ số tận cùng là 0. Giải: Phân tích: Nhận xét: Tổng trong ngoặc là 1 số tự nhiên, tích trên có 1 thừa số là 10 ⇒ A có chữ số tận cùng là 0.

32 bài toán nâng cao lớp 6 có lời giải

09/08/2018 07:11 35

32 bài toán nâng cao lớp 6 Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là? Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng […]

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề