Toán lớp 7

Vẽ đồ thị hàm số y = 2x

07/04/2022 15:20 106

Bài toán: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x Giải: y = 2x. x = 0 ⇒ y = 0 x = 1 ⇒ y = 2 Đồ thị hàm số $y= 2x$ là đường thẳng đi gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;2)$

Hướng dẫn vẽ đồ thị hàm số y = -3x

07/04/2022 11:42 109

Bài toán: Vẽ đồ thị hàm số y = -3x Giải: y = -3x. x = 0 ⇒ y = 0 x = 1 ⇒ y = -3 Đồ thị hàm số $y= -3x$ là đường thẳng đi gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;-3)$

Giải bài toán về dãy tỉ số bằng nhau lớp 7

12/12/2021 09:00 373

Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải một số bài toán có lời văn áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ở lớp 7 vào để giải.

Tính giá trị của biểu thức ở lớp 7

29/11/2021 10:26 366

Bài tập: Tính giá trị của các biểu thức sau: a) $ A=3x^{3}-6x^{2}+2\left| x \right|+7$ với $ x=\dfrac{{-1}}{3}$ b) $ B=4\left| x \right|-2\left| y \right|$ với $ x=\dfrac{1}{4}$ và $ \displaystyle y=-2$ c) $ C=6x^{3}-3x^{2}+3\left| x \right|+4$ với $ \displaystyle x=-1$ d) $ D=2x^{2}-5x+1$ biết $ \left| x \right|=\dfrac{1}{3}$ Giải: *Chú ý: Với ∀ x […]

Bài tập Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức – Toán lớp 7

28/11/2021 09:00 379

Bài toán 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức: a) $ A=\left| {2x-\dfrac{1}{3}} \right|-\dfrac{7}{4}$ b) $ B=\dfrac{1}{3}\left| {x-2} \right|+2\left| {3-\dfrac{1}{2}y} \right|+4$ Bài toán 11: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau: a) $ A=\dfrac{9}{4}-\dfrac{1}{4}\left| {1+2x} \right|$ b) $ B=\dfrac{{2018}}{{2019}}-\left| {x-\dfrac{5}{6}} \right|$ Bài toán 12: Tìm giá trị lớn nhất […]

Giải bài toán rút gọn chứa lũy thừa lớp 7

07/11/2021 09:00 380

Bài toán: Rút gọn $ \displaystyle \dfrac{{{25}^{4}\cdot {45}^{6}}}{{{15}^{{12}}\cdot 9}}$ Giải: $ \displaystyle \dfrac{{{25}^{4}\cdot {45}^{6}}}{{{15}^{{12}}\cdot 9}}=\dfrac{{5^{8}\cdot 5^{6}\cdot 9^{6}}}{{5^{{12}}\cdot 3^{{12}}\cdot 3^{2}}}=\dfrac{{5^{{14}}\cdot 3^{{12}}}}{{5^{{12}}\cdot 3^{{15}}}}=\dfrac{{5^{2}}}{{3^{2}}}=\dfrac{{25}}{9}$

Giải bài toán vẽ đồ thị hàm số y = -x

23/10/2021 21:16 473

Bài toán: Vẽ đồ thị hàm số y = -x Giải: y = -x. x = 0 ⇒ y = 0 x = 1 ⇒ y = -1 Đồ thị hàm số $y= -x$ là đường thẳng đi gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;-1)$

Giải bài toán vẽ đồ thị hàm số y = -2x

22/10/2021 21:14 422

Bài toán: Vẽ đồ thị hàm số y = -2x Giải: y = -2x. x = 0 ⇒ y = 0 x = 1 ⇒ y = -2 Đồ thị hàm số $y= -2x$ là đường thẳng đi gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;-2)$

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề