Toán lớp 7

Bài tập cộng trừ đa thức một biến

02/08/2022 16:37 1602

Bài 1: Cho hai đa thức: $ f( x )=2x^2-3x+x^3-4+6x-x^3-1;$ $ g( x )=3-2x^3+1-x+2x^3+x^2+3x $ a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến; b) Tìm đa thức h(x) sao cho h(x) = f(x) – g(x). c) Tính h(2); h(-2). Bài 2: Cho hai đa thức: $Q( […]

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

02/08/2022 15:40 1491

Bài 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi $ x=3$ thì $ y=-6$. a) Viết công thức liên hệ giữa x và y; b) Tính giá trị của y khi $ x=-1;x=2;x=-3;x=6;x=-\dfrac {3}{4};$ c) Tính giá trị của x khi $ y=1;y=-2;y=-6;y=\dfrac {2}{3};y=-\dfrac {5}{6} $ […]

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

02/08/2022 15:35 1472

Bài 1: Số viên bi của ba bạn An, Bình, Cường tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi. Bài 2: Hai lớp 7A, 7B trồng được tất cả 102 cây. Số cây lớp 7B trồng được bằng […]

Một số bài tập về dãy tỉ số bằng nhau

02/08/2022 15:00 1500

DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Bài tập lũy thừa của một số hữu tỉ

02/08/2022 13:00 1514

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Một số bài tập đơn thức đồng dạng – Đại số 7

02/08/2022 11:00 1485

Bài 1: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số và phần biến của các đơn thức sau: a) $ 2xy^{2}.\left( {-\dfrac{5}{2}x^{2}y} \right)$; b) $ \dfrac{2}{3}ax^{2}y^{3}xy^{2}$ ( a là hằng số ); c) $ -\dfrac{2}{{15}}abx^{2}.5ax$ (a, b là hằng số ); d) $ \left( {3+2,7} \right)x^{2}y^{3}z.$ Bài 2: Rút gọn: a) $ x^{4}y-5xy^{3}+2xy^{3}-5x^{4}y;$ b) $ […]

Vẽ đồ thị hàm số y = 2x

07/04/2022 15:20 1708

Bài toán: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x Giải: y = 2x. x = 0 ⇒ y = 0 x = 1 ⇒ y = 2 Đồ thị hàm số $y= 2x$ là đường thẳng đi gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;2)$

Hướng dẫn vẽ đồ thị hàm số y = -3x

07/04/2022 11:42 1642

Bài toán: Vẽ đồ thị hàm số y = -3x Giải: y = -3x. x = 0 ⇒ y = 0 x = 1 ⇒ y = -3 Đồ thị hàm số $y= -3x$ là đường thẳng đi gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;-3)$

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề