Toán lớp 2

Ai tinh mắt đếm đủ số hình tam giác

557

Bài toán: Có bao nhiêu hình tam giác trong bức tranh dưới đây?

Ai tinh mắt đếm đủ số hình tam giác