Toán lớp 12Trung học phổ thông

Bài toán khảo sát hàm số nhất biến

1131

Hàm số nhất biến là hàm số có dạng y = (ax+b)/(cx+d) với điều kiện tử và mẫu không có nghiệm chung. Chúng ta cùng đi khảo sát hàm số có dạng này.

Xét ví dụ: Khảo sát hàm số $ \displaystyle y=\frac{-x+2}{x+1}$

Giải:

Bài toán khảo sát hàm số nhất biến

Bài toán khảo sát hàm số nhất biến-1