Trung học cơ sở

Bài toán tìm góc của tam giác biết tổng bình phương chu vi

462

Đề bài: Tam giác ABC có chân đường cao hạ từ A nằm giữa B và C. Biết tổng bình phương chu vi hai tam giác con bằng bình phương chu vi của tam giác ABC. Hỏi góc A bằng bao nhiêu?

Bài toán tìm góc của tam giác biết tổng bình phương chu vi

Trung học cơ sở

Bài toán tính góc hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn

914

Bài toán yêu cầu tính góc của một hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn. Vì có khá nhiều dữ kiện, nó khiến người giải cho rằng đây là câu đố khó.

Câu đố như sau:

Cho hình tam giác lớn chứa các tam giác nhỏ với số đo các góc như hình dưới. Hãy tính x, tức số đo góc BEF.

Bài toán tính góc hình tam giác nhỏ trong tam giác lớn